Privacybeleid

Privacy verklaring AM3 Advisory

AM³ Advisory gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort (3826 AT) aan de Hoornplantsoen 16, hierna te noemen “AM³ Advisory” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. AM³ Advisory verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert AM³ Advisory u over de manier waarop AM³ Advisory uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door AM³ Advisory worden aangeboden op am3advisory.nl.

Artikel 1

Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Artikel 2

Doorgifte aan derden

AM³ Advisory geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door AM³ Advisory voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden AM³ Advisory een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) AM³ Advisory op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3

Beveiliging van gegevens

AM³ Advisory maakt  – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die AM³ Advisory ontvangt.

Artikel 4

Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@am3advisory.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5

Cookies

Het is mogelijk dat AM³ Advisory tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help” functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op am3advisory.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6

Aansprakelijkheid AM³ Advisory

AM³ Advisory heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die AM³ Advisory verwerkt ten behoeve van am3advisory.nl. AM³ Advisory accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7

Bewaartermijn

AM³ Advisory bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan am3advisory.nl, tenzij AM³ Advisory op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8

Wijziging Privacy Verklaring

AM³ Advisory behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via am3advisory.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van am3advisory.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en am3advisory.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 03-04-2023.